Te dhenat teknike

Bikerina Format i vogel Format i madh
Numri i foleve 40
60
84
120
126
170
104
187
260